(A)mpe

22-10-2013

Ampe, Ký hiệu A, là đơn vị đo cường độ dòng điện I trong hệ SI, lấy tên theo nhà Vật lý và Toán học người Pháp André Marie Ampère.

Đơn vị đo cường độ dòng điện A được định nghĩa từ năm 1946 là dòng điện cố định, nếu nó chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có tiết diện không đáng kể, đặt cách nhau 1 mét trong chân không, thì sinh ra một lực giữa hai dây này bằng 2×10−7 Newton trên một mét chiều dài.

1 Ampe tương ứng với dòng chuyển động của 6,24150948 · 1018 điện tử e (1 Coulomb) trên giây qua 1 diện tích dây dẫn.
1 Ampe = 1 Coulomb / giây
1 A = 1 C/s

1 milliampere (mA) = 0.001 amperes (A)

Quay lại