Màn hình máy chiếu Tripod DALITE-136 #001093

1,950,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại chân đứng 96”x96”
 TRIPOD DALITE (96’’ x 96’’) 1:1
 Kích thước (dimensions) 2.44x2.44m
 Đường chéo (diagonal) 136”