Màn hình máy chiếu Tripod DALITE-120 #001091

1,700,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại chân đứng 84x84
 TRIPOD DALITE (84’’ x 84’’) 1:1
 Kích thước (dimensions) 2.13x2.13m
 Đường chéo (diagonal) 120”