Main menu
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Tên file Chi tiết Download
Dòng QUESTEK 5000D5 CMS V3 for Questek 5000 (Phần mềm quản lý camera) Tải xuống
Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW) Tải xuống
CMS KBVision 1.14.1 Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10) Tải xuống
CMS V3 CMS V3 đầu ghi Dòng 6100AHD + 9000NVR + 9000IP Tải xuống
NVMS 1000 (8400AHD/TVI-6400) Phần mềm NVMS-1000 V3.1 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) - WIN Tải xuống
NVMS 1200 (8400AHD/TVI-6400) Phần mềm NVMS-1200 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) - Mac OS Tải xuống
ActiveX 6100 Series ActiveX đầu ghi 6100 Series Tải xuống
ActiveX 6200 Series ActiveX đầu ghi 6200 Series Tải xuống
CMS QUESTEK ONE (7400/7300/7200) Series CMS đầu ghi dòng QUESTEK ONE (7400/7300/7200) Series Tải xuống
H264 Playback Phần mềm hỗ trợ xem lại đoạn ghi hình (Dòng 6100AHD + 9000NVR + 9000IP) Tải xuống
ActiveX 6900 Series ActiveX đầu ghi 6900 Series Tải xuống
CMS 6100 V.3 CMS đầu ghi 6100 V.3 Tải xuống
CMS 6100 V.2 CMS đầu ghi 6100 V.2 Tải xuống
Firmware fix 6108HAHD Fimware fix 6108HAHD Tải xuống
Firmware fix 6108AHD Fimware fix 6108AHD Tải xuống