(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

7:30 am - 05:30 pm

Tên file Chi tiết Download
CMS KBVision CMS KBVision Tải xuống
CMS V3 CMS V3 đầu ghi Dòng 6100AHD + 9000NVR + 9000IP Tải xuống
NVMS 1000 (8400AHD/TVI-6400) Phần mềm NVMS-1000 V3.1 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) - WIN Tải xuống
NVMS 1200 (8400AHD/TVI-6400) Phần mềm NVMS-1200 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) - Mac OS Tải xuống
ActiveX 6100 Series ActiveX đầu ghi 6100 Series Tải xuống
ActiveX 6200 Series ActiveX đầu ghi 6200 Series Tải xuống
CMS QUESTEK ONE (7400/7300/7200) Series CMS đầu ghi dòng QUESTEK ONE (7400/7300/7200) Series Tải xuống
H264 Playback Phần mềm hỗ trợ xem lại đoạn ghi hình (Dòng 6100AHD + 9000NVR + 9000IP) Tải xuống
ActiveX 6900 Series ActiveX đầu ghi 6900 Series Tải xuống
CMS 6100 V.3 CMS đầu ghi 6100 V.3 Tải xuống
CMS 6100 V.2 CMS đầu ghi 6100 V.2 Tải xuống
Firmware fix 6108HAHD Fimware fix 6108HAHD Tải xuống
Firmware fix 6108AHD Fimware fix 6108AHD Tải xuống
Firmware fix 6104AHD Fimware fix 6104AHD Tải xuống
CMS 6200AHD Series CMS đầu ghi 6200AHD Series Tải xuống