Main menu
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Tên file Chi tiết Download
Dòng QUESTEK 5000D5 CMS V3 for Questek 5000 (Phần mềm quản lý camera) Tải xuống
Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW) Tải xuống
CMS KBVision 1.14.1 Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10) Tải xuống
CMS V3 CMS V3 đầu ghi Dòng 6100AHD + 9000NVR + 9000IP Tải xuống
NVMS 1000 (8400AHD/TVI-6400) Phần mềm NVMS-1000 V3.1 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) - WIN Tải xuống
NVMS 1200 (8400AHD/TVI-6400) Phần mềm NVMS-1200 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) - Mac OS Tải xuống
CMS QUESTEK ONE (7400/7300/7200) Series CMS đầu ghi dòng QUESTEK ONE (7400/7300/7200) Series Tải xuống
H264 Playback Phần mềm hỗ trợ xem lại đoạn ghi hình (Dòng 6100AHD + 9000NVR + 9000IP) Tải xuống
CMS 6100 V.3 CMS đầu ghi 6100 V.3 Tải xuống
CMS 6100 V.2 CMS đầu ghi 6100 V.2 Tải xuống
CMS 6200AHD Series CMS đầu ghi 6200AHD Series Tải xuống
CMS 6900 Series CMS đầu ghi 6900 Series Tải xuống
CMS 8100 Series CMS đầu ghi QUESTEK WIN 8100 Series Tải xuống
CMS 6400 (6404/6408/6416) CMS Đầu ghi QTX-6400 - 6404/6408/6416 (Cũ) Tải xuống
CMS 6300 Series CMS Đầu ghi QTD-6300 Series Tải xuống