Main menu
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Tên file Chi tiết Download
SDK QTK 704/708 SDK của QTK-704/708 Tải xuống
QTK NV2000 10.3 Phần mềm QTK-NV2000 10.3 Tải xuống
QTK NV2000 9.7 Phần mềm QTK-NV2000 9.7 Tải xuống
NV920X V9.6.1 Phần mềm Card ghi hình NV920X_V9.6.1 Tải xuống
NV Mobiplay 2.3 NVMobilePlayer for Android version 2.3 Tải xuống
NV Mobiplay 2.2 NVMobilePlayer for Android version 2.2 Tải xuống
QTK-92xx (64bit) Phần mềm QTK-92xx (Windows 64bit) Tải xuống
QTK 92xx (32bit) Phần mềm QTK-92xx (Windows 32bit) Tải xuống
QTK 70x v10.8 Phần mềm QTK-70x v10.8 Tải xuống
SDK QTK-70x SDK Library QTK-70x Tải xuống