Main menu
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Tên file Chi tiết Download
Firmware fix 6108HAHD Fimware fix 6108HAHD Tải xuống
Firmware fix 6108AHD Fimware fix 6108AHD Tải xuống
Firmware fix 6104AHD Fimware fix 6104AHD Tải xuống
Flash 6408  Flash Dùng cho đầu ghi 6408 Tải xuống
Flash 6404  Flash Dùng cho đầu ghi 6404 Tải xuống
Firmware 6308 Firmware đầu ghi QTD-6308 Tải xuống
Firmware 6716D Firmware đầu ghi QV-6716D Tải xuống
Firmware 6616 Firmware đầu ghi QTD-6616 Tải xuống
Firmware 6316 Firmware đầu ghi 6316 Tải xuống
Firmware 6304 Firmware đầu ghi 6304 Tải xuống
Firmware 6204 Firmware đầu ghi 6204 (28/12/2012)  Tải xuống
Flash 6408 HDMI Flash 6408 HDMI Tải xuống
Flash 6404 HDMI Flash 6404 HDMI Tải xuống
Firmware 6100 Firmware Đầu ghi QTD-6104i & QTD-6108i Tải xuống
Firmware 6116i Firmware Đầu ghi QTD-6116i Tải xuống