(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

7:30 am - 05:30 pm

Tên file Chi tiết Download
CMS KBVision CMS KBVision Tải xuống
CMS V3 CMS V3 đầu ghi Dòng 6100AHD + 9000NVR + 9000IP Tải xuống
CMS 905HW (iSmartViewPro) CMS đầu ghi camera IP 905HW ( ISmartviewpro ) Tải xuống
NVMS 1000 (8400AHD/TVI-6400) Phần mềm NVMS-1000 V3.1 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) - WIN Tải xuống
NVMS 1200 (8400AHD/TVI-6400) Phần mềm NVMS-1200 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) - Mac OS Tải xuống
ActiveX 6100 Series ActiveX đầu ghi 6100 Series Tải xuống
ActiveX 6200 Series ActiveX đầu ghi 6200 Series Tải xuống
Backup 6400/8400 Phần mềm xem file backup (6400, 8400 Series) Tải xuống
IP Update Questek.tv Phần mềm IP Update Questek.tv Tải xuống
ActiveX QTX-9000KIP ActiveX đầu ghi camera IP QTX-9000KIP Tải xuống
Search QUESTEK ONE Phần mềm tìm kiếm đầu ghi và camera IP dòng QUESTEK ONE Tải xuống
CMS QUESTEK ONE (7400/7300/7200) Series CMS đầu ghi dòng QUESTEK ONE (7400/7300/7200) Series Tải xuống
H264 Playback Phần mềm hỗ trợ xem lại đoạn ghi hình (Dòng 6100AHD + 9000NVR + 9000IP) Tải xuống
ActiveX 6900 Series ActiveX đầu ghi 6900 Series Tải xuống
Search Camera IP 9000 Phần mềm tìm kiếm Camera IP 9000 Tải xuống